یادتان باشد بچه ها وقتی می گویند “ازت بدم میاد” که نیاز به توجه و مراقبت دارند. در چنین زمان هایی حساسیت نشان ندهید.

سعی نکنید خواسته اش را برآورده کنید تا دیگر از شما متنفر نباشد. هر چقدر کمتر تحت تاثیر حرفش قرار بگیرید، سریع تر به این نتیجه می رسد که این تدبیر برای رسیدن به خواسته هایش کارساز نیست.
– به دل نگیرید.
– وقتی این حرف را می زند به احساسش توجه کرده و معنا ببخشید: می دانم که الان برای آن موضوع عصبانی هستی. یا حتما خیلی ناراحتی که همین الآن نمی توانیم  اسباب بازی را بخریم.
– به فکر تلافی کردن نباشید. فرزندتان به پدر و مادری قابل اعتماد و محکم نیاز دارد. گفتن “آره، من هم بعضی وقت ها از تو بدم میاد” ممکن است همان چیزی باشد که در آن لحظه دلتان را خنک می کند ولی در واقع به شما، فرزندتان، رابطه تان و بهبود اوضاع هیچ کمکی نخواهد کرد.
– اگر حرف فرزندتان بدجوری ناامید و ناراحت تان کرد، رهایش کرده و دیگر به آن فکر نکنید. بحث را تمام کنید و ادامۀ آن را بگذارید برای وقتی که آرام هستید، “بعدا درباره اش حرف میزنیم”.

نظرات در این صفحه قفل می باشد.