متن کوتاه و قابل تأملی به نام: «اگر خوشبختى را…»

«استيو جابز» ــ مؤسس و مديرعامل كمپانى «اَپل» ــ مى‌گويد:

اگر خوشبختى را براى يك ساعت مى‌خواهيد، چُرت بزنيد…

اگر خوشبختى را براى يك روز مى‌خواهيد، به پيكنيك برويد…

اگر خوشبختى را براى يك هفته مى‌خواهيد، به تعطيلات برويد…

اگر خوشبختى را براى يك ماه مى‌خواهيد، ازدواج كنيد…

اگر خوشبختى را براى يك سال مى‌خواهيد، ثروت به ارث ببريد…

اما اگر خوشبختى را براى يك عمر مى‌خواهيد، ياد بگيريد كارى را كه انجام مى‌دهيد، دوست داشته باشيد.

نظرات در این صفحه قفل می باشد.