? گزارش شبکه ای بی سی آمریکا از نتایج بی نظیر ای اف تی

? و پاکسازی ذهن زنی که در بچگی مورد تجاوز قرار گرفته بود

[videojs_video url=”https://mashhadeft.ir/wp-content/uploads/2019/07/American-Abc-@eft_ir.mp4″]

نظرات در این صفحه قفل می باشد.